Almindelige bestemmelser

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

 

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side

1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2

2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2

3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 6

4. Tariffer 8

5. Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning 8

6. Betaling m.v. 9

7. Tilsyns- og klagemyndighed m.v. 13

8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 14


ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem
Løgumkloster Fjernvarme Amba og ejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor der i henhold til 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold.
Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN.

1.2 Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte FORBRUGER forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af VÆRKET, skal betaling for varme - på ejerens anmodning - ske i et direkte kundeforhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN, uanset om FORBRUGEREN er ejer, andelsbolighaver eller lejer.
Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ejer.
Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er normalt VÆRKET uvedkommende.

1.3 Det retslige forhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er foruden gennem "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" fastlagt gennem "Vedtægter", "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", og "Takstblad".

2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

2.1 Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplanlægning, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning.
VÆRKET afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.

2.2 Ejeren af ejendommen retter henvendelse til VÆRKET angående tilslutning af ejendommen til fjernvarmeforsyningen.

2.3 Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres VÆRKET let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse.

2.4 Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på ejerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler ejeren.

2.5 VÆRKET er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse.
VÆRKET etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. VÆRKET er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor VÆRKET til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer, også efter at leveringsforholdet eventuelt måtte ophøre.
Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

Tilslutningsafgift
2.6 Ejeren betaler tilslutningsafgift, jf. Værkets takstblad, for at blive tilsluttet varmeforsyningen. Nedenstående bidrag skal betales, inden stikledningen etableres, dog tidligst efter at VÆRKET har fremsendt faktura herpå.

Byggemodningsbidrag
2.7 Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre VÆRKETs faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Opkrævning af byggemodningsbidrag vil fremgå af VÆRKETs takstblad og skal betales inden etablering af hovedledningen.

Stikledning/stikledningsbidrag
2.8 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen og indenfor ejendommens sokkel, benævnes i det følgende som "stikledningen" og er altid udført som præisolerede rør (præ-rør).
Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af VÆRKETs takstblad. VÆRKET fastsætter stikledningens placering efter aftale med ejeren, under hensyntagen til tekniske forhold.

2.9 Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Normalt monteres her et sæt hovedhaner.
Stikledningen i præ-rør inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af VÆRKET.
Eventuelt fordelingsledninger mellem præ-rør og den / de enkelte målere i en ejendom etableres, ejes og vedligeholdes af FORBRUGEREN.

2.10 VÆRKET kan etablere fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemålere, hvis VÆRKET finder det hensigtsmæssigt.

2.11 Det er ikke tilladt FORBRUGEREN at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn over/omkring stikledningen i væsentligt omfang. Må FORBRUGEREN nødvendigvis foretage tilbygning over stikledningen, overgår stikledningen til husets interne installation, og der etableres hovedhaner og måler i skab ved den nye tilbygning for FORBRUGERENs regning, eller stikledningen omlægges af VÆRKET ligeledes for forbrugerens regning.
Det er FORBRUGERENs ansvar, at stikledning og installation til hver en tid efter etableringen opfylder de almindelige- og tekniske leveringsbestemmelser for VÆRKET.
Giver forhold hos FORBRUGEREN anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af VÆRKET efter aftale med ejeren og for dennes regning, jf. 2.8.
Opførelse af garager, udhuse o.lign. henover stikledninger kan i særlige tilfælde accepteres, såfremt det er muligt at montere et foringsrør, for FORBRUGERENS regning, omkring stikledningerne, således disse senere uhindret kan udskiftes uden opbrydning af gulve o. lign.

2.12 Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af VÆRKET efter nærmere aftale med FORBRUGEREN. De faktiske udgifter hertil betales af FORBRUGEREN.

2.13 VÆRKET har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en FORBRUGERs ejendom.
Efter udførte anlægs og reparationsarbejder foretager VÆRKET retablering i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", hvor sådanne forefindes og ellers til samme standard som før arbejdets påbegyndelse.

Ejerskifte/lejerskifte
2.14 Ejerskifte skal meddeles VÆRKET. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles VÆRKET senest 8 dage før ejerskifte.
Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf. 6.9. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for VÆRKET.

Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte meddeles VÆRKET. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles VÆRKET, af ejer af ejendommen, senest 8 dage før aflæsning ønskes foretaget.
Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til VÆRKETs opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen.
Såfremt VÆRKET ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil VÆRKET har modtaget meddelelse om ny lejer. Ejeren modtager skriftlig underretning herom af VÆRKET.

Ejer- / lejerskift kan foretages via VÆRKETs hjemmeside.

Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af VÆRKETs til enhver tid gældende takstblad. Se endvidere pkt. 6.12.

2.15 Gældende leveringsbestemmelser, tekniske bestemmelser og takstblad samt eventuel aflæsningsbog kan rekvireres på VÆRKET eller hentes via VÆRKETs hjemmeside.

Udtrædelsesvilkår
2.16 Udtrædelse af VÆRKET kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel af ejeren til et regnskabsårs udløb.
Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

2.17 På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale:

a. Bidrag i henhold til årsopgørelse.
b. Skyldige bidrag.
c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved /fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende VÆRKET.
d. VÆRKETs omkostninger ved eventuel fjernelse af de VÆRKET tilhørende ledninger på ejendommen i det omfang sådanne ledninger alene vedrører FORBRUGERENs varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye FORBRUGERE, kan endvidere kræves:
e. Andel af anlægs og renoveringsudgifter, der er specificeret i VÆRKETs regnskab tidligere end 2 årsdagen før udtrædelsestidspunktet, og hvorpå VÆRKET foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som ejerens andel af VÆRKETs samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.
Andel af VÆRKETs ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende ejers andel af VÆRKETs samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal) i regnskabsåret inden opsigelsen.

2.18 En udtrædende FORBRUGER har ikke krav på nogen andel af VÆRKETs formue.

2.19 Hvis leveringsforholdet ophører, har VÆRKET efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningernes forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

3. Drift og vedligeholdelse af anlæg

3.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en temperatur, der af VÆRKET kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet, jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

3.2 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. FORBRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget.

3.3 Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer respektive varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjervarmevandet afkøles i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

3.4 FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt FORBRUGEREN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres VÆRKET tab eller ulemper, og FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er VÆRKET berettiget til at bringe forholdene i orden for FORBRUGERENs regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden.

3.5 Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation anvendes firmaer med autorisation som Vvs-installatør. Installatøren bør tillige være registreret i Fjernvarmebranchen registreringsordning for servicemontører (også kaldet FjR-ordningen).

3.6 VÆRKET har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. VÆRKET forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen ved udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson.
Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel.
I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler, og VÆRKET er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Over for erhvervsdrivende er VÆRKET ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra VÆRKETs side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring.

3.7 VÆRKET påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået i forbindelse med vejrsituationer såsom storm og islag, naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for VÆRKETs kontrol.
VÆRKET fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

3.8 VÆRKETs personale er i rimeligt omfang til rådighed for FORBRUGEREN med information om fjernvarmeanlæggets etablering, drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl.

3.9 VÆRKETs personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse.

3.10 FORBRUGEREN er såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side ansvarlig for beskadigelse af VÆRKETs ejendom.

3.11 VÆRKET er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler.
Leveringsændringer skal meddeles både til lejere med direkte kundeforhold og til ejer med et passende varsel, jf. 8.3.
Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne.
Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal ejeren være berettiget til at udtræde af VÆRKET, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger.

4. Tariffer

4.1 VÆRKET udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse, og tarifferne vil til enhver tid fremgå af VÆRKETs takstblad.
Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tariffer.

4.2 FORBRUGEREN er forpligtet til at meddele VÆRKET enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

4.3 VÆRKET er forpligtet til at oplyse såvel ejer som lejer med direkte kundeforhold om tariffer og om ændringer af disse.

5. Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning

5.1 VÆRKET leverer det for afregning mellem FORBRUGER og værk nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

5.2 Hovedmålere ejes og vedligeholdes af VÆRKET.
VÆRKET er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet.

5.3 Uden VÆRKETs godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og hovedhaner anbragte plomber må kun brydes af VÆRKETs personale eller af VÆRKET dertil bemyndigede personer.

5.4 Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette VÆRKET uvedkommende.

5.5 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. VÆRKETs personale skal have uhindret adgang til hovedmålere, jf. 3.9.
VÆRKET anvender, hvor dette er muligt, fjernaflæsning af måleren.

5.6 VÆRKET er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af FORBRUGEREN (dennes ejendomsmægler el.lign.), med mindre disse udgifter i henhold til 5.9 skal afholdes af VÆRKET.

5.7 Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt FORBRUGEREN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.

5.8 VÆRKET er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom FORBRUGEREN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET kan forlange at få hovedmåleren afprøvet, jf. 5.9.

5.9 Hovedmålere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere og/eller i henhold til de af VÆRKET fastsatte afvigelser.
Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af VÆRKET, og afregning med FORBRUGEREN reguleres, jf. Dansk Fjernvarmes vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug.

5.10 Såfremt FORBRUGEREN har eller burde have en formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er FORBRUGEREN forpligtet til omgående at underrette VÆRKET herom.

5.11 Ved installationer med fjernaflæsning foretages også løbende aflæsninger / overvågning udelukkende for afklaring af forhold vedrørende VÆRKETs drift og/eller ledningsnet (varmetab, temperatursvingninger, svingende belastning, løbsk måler, brud på FORBRUGERENs installationer) samt andre forhold, der alene er nødvendige for den daglige drift og forbrugerservice.

6. Betaling m.v.

6.1 Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering.
VÆRKET kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af VÆRKET. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan VÆRKET vedtage at ændre de efterfølgende acontoregninger.
VÆRKET kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsændringer.

6.2 Endelig afregning af forbruget finder sted ca. een måned efter årsaflæsningen, og senest een måned efter ejer-/lejerskifte på ejendommen/lejemålet.

6.3 Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid gældende vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug. VÆRKET er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug.

6.4 Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Regningerne skal fremsendes så betids, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte. Sker betaling ikke rettidigt, er FORBRUGEREN forpligtet til at betale rykkergebyr, jf. VÆRKETs takstblad.

Gebyret, der dækker VÆRKETs omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen. Se endvidere punkt 6.12 om Gebyrer.

6.5 Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender VÆRKET et rykkerbrev, hvoraf det fremgår:
at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste regning vil blive opkrævet ryk- kergebyr,
at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 dage efter rykkerbrevets betalingsdato, vil sagen overgå til inkasso ved advokat, og FORBRUGEREN vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af VÆRKET,
at FORBRUGEREN ved skriftlig eller personlig henvendelse til VÆRKET i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at FORBRUGEREN sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt.

6.6 Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i rykkerbrevet anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med VÆRKET om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender VÆRKET en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår,
at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr, samt
- at restancen herefter overgår til inkasso ved advokat, hvilket indebærer, at forsyningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller
at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning.
Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet FORBRUGEREN.
- Såfremt der er etableret et direkte kundeforhold med en lejer, bør ejeren samtidig informeres om, at forsyningen kan blive afbrudt.

6.7 Opfylder FORBRUGEREN ikke de i 6.6 anførte betingelser, er VÆRKET berettiget til ved inkassobesøg hos FORBRUGEREN at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer.

6.8 Forsyningen genoptages, når
restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller
der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. 6.6), eller
der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning.

6.9 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf. 2.16.
Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt VÆRKET, at kundeforholdet ophører, jf. 2.16.

Depositum/anden sikkerhedsstillelse
6.10 VÆRKET kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at VÆRKET uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til FORBRUGEREN.
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af FORBRUGERENs forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Og der kan kun stilles krav om depositum, såfremt FORBRUGEREN, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

Renter
6.11 Hvis VÆRKET ikke modtager sit tilgodehavende hos en FORBRUGER rettidigt, giver lovgivningen mulighed for at opkræve morarenter af restancebeløbet. I renteloven er fastsat nærmere regler for rentetilskrivning i forbindelse med restancer.

6.12 Standardgebyrer på el-, gas- og varmeområdet
VÆRKET anvender følgende standardgebyrer:
• Rykkerskrivelse *)
• Inkassomeddelelse *)
• Lukkebesøg *)
• Genoplukning inden for normal åbningstid
• Betalingsordning *)
• Flytteopgørelse ved selvaflæsning
• Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
• * ) Momsfrie gebyrer
Gebyrernes størrelse fremgår af VÆRKETs til enhver tid gældende takstblad.

6.13 Oversigten viser et forløb, hvor FORBRUGEREN ikke betaler rettidigt for den opkrævede ydelse.
Ref. Til alm. Bestem.
Tidligste
Dato

Aktivitet

Beskrivelse
Værkets
gebyr
6.4 1. i måneden Opkrævning
Nej
6.5 Dag 10 Rykkerbrev Rykker afsendes med mindst 10 dages betalingsfrist.
I rykkerbrevet tilbydes en betalingsordning. Ja

Betalingsordning FORBRUGEREN skal have mulighed for at indgå en betalingsordning.
Ja
Misligholdt betalingsordning Hvis betalingsordning misligholdes overdrages tilgodehavendet til retslig inkasso (ved advokat). Nej (men omkostninger til advokat)
6.6 Dag 21 Inkassobrev Brev til FORBRUGEREN om, at tilgodehavende overgår til retslig inkasso/udpantning, med mindre der betales inden 10 dage.
I inkassobrevet gøres opmærksom på tidspunkt for afbrydelse af forsyningen - Der gives et varsel på 10 dage for lukning.

Ja
6.7 Dag 31 Lukkebesøg Besøg hos FORBRUGEREN, hvor der lukkes for forsyningen, og der afleveres et lukkebrev.
FORBRUGEREN orienteres om betingelser for genoplukning.
Hvis det bliver nødvendigt med assistance fra foged for at gennemføre lukkebesøget, kan der opkræves særskilt gebyr herfor - også kaldet "udkørende fogedforretning".
Ja


Gældende gebyr for udkørende
fogedforretning.
6.8 Genoplukning Efter betalt restance, indgåelse af betalingsordning eller sikkerhedsstillelse for fremtidigt forbrug, kan forsyningen genoptages.

Ja


7. Tilsyns - og klagemyndighed m.v.

For god ordens skyld skal nævnes, at Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet er:

Energitilsynet
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.: 7226 8070
www.energitilsynet.dk
et@dera.dk

Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 3395 5785
www.ekn.dk
ekn@ekn.dk

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager.
Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser.

Forbrugerklager kan rettes til:
Ankenævnet på Energiområdet
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.: 7226 8200
www.energianke.dk
post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v.

8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

8.1 Nærværende "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" er vedtaget af:

 


Løgumkloster Fjernvarme Amba den 9. juni_2008
og anmeldt til Energitilsynet.

8.2 VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.


8.3 Ændringer
Meddelelse om ændringer af "Vedtægter", "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering", "Tekniske leveringsbestemmelser" og "Takstblad" sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom gives pr. brev eller via BETALINGSSERVICE - meddelelsen.

Aktuel information om VÆRKETs til enhver tid gældende "vedtægter", "Almindelige bestemmelser", Tekniske bestemmelser, gældende takster m.v. kan ses på VÆRKETs hjemmeside på adressen www. lgkl.fjernvarme.dk eller fås ved henvendelse til VÆRKET.